www.bikerstyle.cz > Reklamační řád

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto Záruční podmínky byly zpracovány dle Občanského zákoníku a vztahují se na zboží, jež bylo zakoupeno v internetovém obchodě www.bikerstyle.cz a jehož neshody s kupní smlouvou či vady byly uplatněny v záruční době.

1.2 Ke každému zboží u nás zakoupeného obdržíte fakturu či pokladní účtenku. Tyto doklady slouží i jako záruční list.

1.3 Délka záruky je standardně 2 roky.

1.4 Převzetím zboží vyjadřuje spotřebitel souhlas se Záručními podmínkami naší firmy.

1.5 Záruční doba začíná plynout dnem převzetí zboží. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá dopravce.

1.6 Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a ihned informovat pracovníky www.bikerstyle.cz o zjištěných závadách.

1.7 Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Viz záruka vrácení peněz.

 

2. Obecné podmínky reklamace

2.1. Kupující může oprávněnou reklamaci podat na e-mailovou adresu provozovatele (info@bikerstyle.cz), poštou na adresu provozovatele, osobním doručením.

2.2 Kupující je povinen při reklamaci spolu se zbožím dodat doklad o koupi, co nejvýstižnější popsat závady a jejich projevy, zboží dodat vždy kompletní, včetně manuálů a veškerého příslušenství.

2.3 V případě zjištění rozdílu v množství nebo druhu dodaného zboží, mezi údaji na dodacím listu a skutečně dodaným zbožím, je nutno ihned informovat prodejce o této skutečnosti, nejpozději však do následujícího pracovního dne od doručení zásilky.

2.4 Prodávající se zavazuje informovat zákazníka v co nejkratší době od obdržení reklamace, o postupu vyřízení.

2.5 Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 30 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou na jeho uvedený email, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

2.6 Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

2.7 V případě neoprávněné reklamace bude prodávající účtovat veškeré náklady spojené s dopravou a testováním. Zboží je kupujícímu zpět zasláno buď na dobírku nebo po zaplacení faktury.

2.8 Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry.

 

3. Shoda s kupní smlouvou, odpovědnost za vady

3.1 Řídí se příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákonem na ochranu spotřebitele.

3.2 Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců.

3.3 V případě výměny zboží, na které prodávající poskytl při prodeji delší záruční dobu než 24 měsíců, získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců nebo do doby trvání záruky původního výrobku, je-li tato delší.

3.4 Ať opravu zajišťuje autorizované servisní středisko nebo prodávající, vystaví kupujícímu Servisní doklad nebo k záznamu použije Záruční list výrobce, kde uvede rozsah a dobu trvání opravy.

3.5 Případné další reklamace se uplatňují na základě dokladu o koupi společně se Záručním listem se záznamem o opravě nebo Servisním dokladem.

3.6 V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku), má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.

3.7 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním.

3.8 Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat.

3.9 Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

 

4. Nárok na uplatnění záruky zaniká

4.1 Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba.

4.2 Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.

4.3 Poškozením zboží při přepravě (tyto případy je nutno řešit přímo s dopravcem).

4.4 Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají běžným podmínkám.

4.5 Jakýmkoliv poškozením zboží způsobené kupujícím.

4.6 Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží.

4.7 Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.

4.8 Provedením neoprávněného neodborného zásahu do zboží.

4.9 Zboží bylo poškozeno živly.

 

5 Užitečné informace

5.1 Při koupi menších věcí za hotové obdržíte doklad: Daňový doklad (tento slouží současně jako Záruční list).

5.2 Při koupi větších věcí za hotové a vždy při jiném způsobu platby než v hotovosti obdržíte doklady Faktura-daňový doklad, Dodací list (slouží i jako záruční list není-li dodán jiný).

5.3 Navíc dostanete originální Záruční list výrobce, pokud ho výrobce dodává. U výrobků, ke kterým je dodán, je požadován při uplatnění reklamace. Bez tohoto záručního listu, nelze zboží v záruční době reklamovat.

5.4 Při ztrátě našeho Záručního listu nezoufejte. Pokud znáte alespoň přibližně datum nákupu, budeme hledat v našich databázích a pokusíme se Vám vyhovět. To samozřejmě neplatí, pokud ztratíte originální Záruční list výrobce.

 

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Reklamace se vyřizují na adrese prodávajícího: Miroslav Štěpánek, Dražkovice 30, 533 33 Pardubice, tel.: 608 980 098, e-mail: info@bikerstyle.cz.

6.2 Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

6.3 Tento reklamační řád nabývá účinnost 3.4.2013.